Inflationsbeskyttelse og ejendomme lyspunkter i et udfordrende 1. kvartal 2022

Inflationsbeskyttelse og PFA’s store ejendomsportefølje har været med til at begrænse tabet i årets første kvartal, hvor krig i Ukraine, energikrise, høj inflation og rentestigninger har udfordret finansmarkederne.

De første tre måneder af 2022 har udviklet sig i en retning, som de færreste havde regnet med. I stedet for en stærk økonomisk genstart oven på Corona-pandemien, blev optimismen hurtigt afløst af krig i Ukraine, der ud over store menneskelige tragedier har sat sit præg på stemningen på de finansielle markeder. Samtidig har hastigt stigende inflation, en spirende energikrise og rentestigninger været en dårlig cocktail særligt for aktie- og obligationsmarkederne.

”Det har været en vanskelig start på året, hvor det er blevet tydeligt, at vi ser en verden i forandring. Det gælder både i forhold til stigende priser over en bred kam og finansmarkeder, som udvikler sig anderledes og mere uforudsigeligt, end hvad vi har været vant til de seneste år. Dog har vi set mere positive toner særligt på aktiemarkederne hen mod slutningen af kvartalet, som giver anledning til lidt optimisme,” siger Kasper A. Lorenzen, koncerninvesteringsdirektør i PFA.

Kunder i PFA Plus har fået negative afkast omend i begrænset omfang i takt med finansmarkederne til dels er kommet sig i slutningen af kvartalet efter en meget turbulent start på året. Afkastene i PFA Plus ligger fra -1,6 til –4,0. Samlet afkast i markedsrente er -3,3 pct.  Her ligger PFA blandt de pensionsselskaber, der har klaret sig bedst i et svært marked.

”Med vores robuste portefølje, har vi været i stand til af begrænse tabene og tidligt taget vores forholdsregler i forhold det stigende inflationspres. Det betyder bl.a. at kunder i vores anbefalede profil C i PFA Plus har fået et negativt afkast på 3,3 pct., hvilket er begrænset, når vi ser på de store udsving, der har været i 1. kvartal. Og selvom det aldrig er sjovt at se negativt afkast i en kortere periode, så skal det ses i sammenhæng med, at kunder med samme risikoprofil sidste år fik et afkast på hele 15,3 pct., og vi dermed også kommer fra en periode med meget høje afkast,” siger Kasper A. Lorenzen.

Inflationsbeskyttelse og ejendomme trækker afkastet op

Allerede i 2021 begyndte PFA at købe op i inflationssikrede indeksobligationer, som er steget i kurs i takt med den stigende inflation, hvilket har været med til at trække afkastet op. Derudover har PFA’s kunder været godt hjulpet af den brede portefølje af unoterede investeringer, der er opbygget gennem en årrække. Det er investeringer, der tit er mindre konjunkturfølsomme, og dermed med til at beskytte opsparingerne i tider med uro på markederne.

”I PFA har vi i mange år haft fokus på at skabe en bred portefølje af unoterede investeringer, som kan supplere afkastet fra aktier og obligationer og give en god risikospredning. Det har vores kunder haft gavn i 1. kvartal, hvor eksempelvis vores over 75 mia. kr. store ejendomsportefølje har bidraget med positivt afkast på 3,6 pct., mens vores alternativer har klaret med sig igennem med et minimalt negativt afkast på 0,2 pct. Endelig er det også investeringer, som giver os en vis beskyttelse i forhold til den fremtid, vi ser ind i, med højere inflation og deraf voksende behov for pengepolitiske stramninger,” siger Kasper A. Lorenzen. 

Samlet bliver investeringsafkast på koncernniveau på -27,3 mia. kr. efter 1. kvartal svarende til -4,3 pct. Et negativt afkast, der bl.a. er drevet af et minus i PFA’s gennemsnitsrentemiljø på -13,7 mia. kr. svarende til –7,2 pct., hvilket fortrinsvis skyldes stigende renter. Denne udvikling betyder dog samtidig, at livsforsikringsforpligtelserne er faldet og overskudsmidler for gennemsnitsrentekunderne dermed er blevet styrket. Udviklingen vil derfor ikke påvirke den forrentning, som PFA’s kunder i gennemsnitsrente er blevet stillet i udsigt.

Klimahensyn vil igen veje tungt på den globaløkonomiske dagsorden

PFA’s ekstra klimavenlige opsparingsløsning PFA Klima Plus har været hårdere ramt af uroen på finansmarkederne. Det skyldes, at PFA Klima Plus er en mere koncentreret portefølje og derfor vil de kortsigtede udsving typisk være større end i PFA Plus. Det ser vi også i 1. kvartal, hvor blandt andet fraværet af olie- og gasselskaber har kostet på afkastet, da denne sektor har nydt godt af de stigende energipriser.

”På den længere bane kommer klimahensyn til at veje tungt på den globaløkonomiske dagsorden. Derved vil klimavenlige aktiver sandsynligvis opleve et løft på grund af krigen i Ukraine, som med stor tydelighed har vist, at klima- og energipolitik er blevet uadskillelig fra sikkerhedspolitik. I PFA vil vi derfor fortsat arbejde systematisk med at understøtte og investere i den grønne omstilling både i PFA Klima Plus og i resten af porteføljen,” siger Kasper A. Lorenzen.

PFA har ikke aktier eller statsobligationer i Rusland

PFA havde ikke aktier eller statsobligationer i Rusland, da krigen brød ud og har derfor kun i meget begrænset omfang været eksponeret mod Rusland. Ud fra et investeringssynspunkt går bekymringen derfor mest på, hvilke konsekvenser krigen i Ukraine vil få på lidt længere sigt og for verdensøkonomien generelt.

”En ting er, hvad der sker med den russiske økonomi, som nærmest er kollapset. Værre er den effekt krigen har på bl.a. energipriserne og den usikkerhed en krig generelt giver. Så meget afhænger af, hvor længe krigen varer, og hvilken effekt sanktionerne får for forsyningskæder og produktion, samt hvordan situationen håndteres finans- og pengepolitisk. Det er en skrøbelig situation, og vi kan derfor kun håbe på, at krigshandlingerne hurtigst muligt slutter – ikke mindst for de mange mennesker, der er direkte berørt af de voldsomme krigshandlinger,” siger Kasper A. Lorenzen.

Med ca. 625 mia. kr. i kundemidler er PFA Danmarks største kommercielle pensionsselskab og blandt de største pensionsselskaber i Europa. I PFA er der mere end 1,3 millioner kunder og 6.000 virksomheds- og organisationskunder. Kernen i PFA’s forretningsmodel er et økonomisk fællesskab med vores kunder, hvor langt hovedparten af den værdi, der skabes, går tilbage til kunderne. Det sker gennem KundeKapital, som er PFA Pensions model for overskuds- og risikodeling. PFA støtter op om Paris-aftalens klimamål, bidrager aktivt til FN’s Verdensmål og investerer milliardbeløb i den grønne omstilling. Som aktiv ejer ønsker PFA at påvirke selskaber til positiv udvikling til gavn for mennesker og miljø. 

For yderligere oplysninger
Pressechef Oliver William Gunner, 28 56 23 22 eller owg@pfa.dk 

Investeringsafkast pr. aktivgruppe, 1. kvartal 2022
Aktiv 1. kvartal 2022
Børsnoterede aktier- 6,3%
Alternative investeringer - 0,2%
Ejendomme 3,6%
Obligationer- 4,3%
Afkast i PFA Plus, 1. kvartal 2022
År til pension30155-5
Profil D - høj risiko-4,0%-4,0%-2,6%-2,4%
Profil C - moderat risiko-3,3%-3,3%-2,3%-2,1%
Profil B - lav risiko-2,7%-2,7%-2,0%-1,9%
Profil A - meget lav risiko-2,0%-2,0%-1,7%-1,6%

Afkastet er inklusive 5% i Individuel KundeKapital og en forrentning af Individuel KundeKapital på 8 pct. pr. år.

Afkast i PFA Klima Plus, 1. kvartal 2022
År til pension30155-5
Profil D - høj risiko-8,0%-8,0%-5,0%-4,4%
Profil C - moderat risiko  -6,5% -6,5%-4,3%-3,8%
Profil B - lav risiko-5,0%-5,0%-3,6%-3,2%
Profil A - meget lav risiko-3,5%-3,5%-2,9%-2,6%

Afkastet er inklusive 5% i Individuel KundeKapital og en forrentning af Individuel KundeKapital på 8 pct. pr. år.

Afkast i PFA Invest, 1. kvartal 2022
PFA Invest Balance AA-4,5%
PFA Invest Balance A   -4,6%
PFA Invest Balance B   -5,0%
PFA Invest Balance C  -5,2%
PFA Invest Balance AKK   -5,0%