PFA gjorde markante fremskridt inden for bæredygtighed i 2020

Lancering af PFA Klima Plus, tidligere indsats overfor syge og investeringer i boliger til seniorer. I 2020 havde PFA et stærkt fokus på samfundsansvar og bæredygtighed, hvilket der sættes fokus på i årets CR-Rapport og PFA’s nye bæredygtighedsstrategi.

2020 vil gå over i historiebøgerne som året, hvor COVID-19 påvirkede alle dele af samfundet, og indvarslede samtidigt det første år i det, som FN kalder ”handlingens årti”. Nu skal verdenssamfundet for alvor foretage de ændringer, der skal sikre en bæredygtig nutid for det gode liv i fremtiden. Det ønsker PFA at tage aktiv del i og med årets CR-rapport, gør PFA nu status over de mange initiativer.

”Samfundsansvar og bæredygtighed er en vigtig del af PFA’s forretning og DNA, og med CR-rapporten viser vi de konkrete handlinger og afrapporterer, hvor vi gør en særlig indsats og ønsker at sætte vores aftryk. Det er særligt inden for områderne ansvarlige investeringer, et sundere arbejdsliv og det gode seniorliv, hvor vi i vores måde at handle på og i vores dialog med vores 1,3 mio. kunder, kan gøre den største forskel,” siger Allan Polack, Group CEO i PFA.

Klimavenlig pension er en succes

Med kundemidler for mere end 600 mia. kr. har PFA’s investeringsbeslutninger stor betydning, og i 2020 gennemførtes en række vigtige tiltag på klimaområdet. I foråret tilsluttede PFA sig således det FN-støttede initiativ ’Net-Zero Asset Owner Alliance’, hvor en række af verdens største investorer forpligter sig til at opnå nuludledning af CO2 fra investeringerne senest i 2050.

I juni blev ”PFA Klima Plus” lanceret, som giver kunder mulighed for at vælge en særlig klimavenlig pensionsopsparing. Porteføljen udleder allerede 77 pct. mindre CO2 end verdensindekset for aktier. Ambitionen er, at hele produktet allerede i 2025 skal være CO2-neutralt, mens det senest i 2030 skal være CO2-negativt. Kunderne i PFA har til dato allerede investeret godt 4 mia. kr. pensionskroner i PFA Klima Plus.

”I 2020 kunne vi også præsentere vores største produktlancering i 10 år i form af pensionsproduktet PFA Klima Plus, hvor vores kunder nemt og enkelt kan sætte hele
eller dele af deres pensionsopsparing på endnu hårdere arbejde for den grønne omstilling. Både i forhold til afkast og midler er PFA Klima Plus kommet godt fra start, hvilket viser potentialet i at sammentænke investering og den grønne omstilling”, siger Allan Polack.

Kunderne i PFA Klima Plus fik i 2020 forrentet deres opsparing med mellem 4,4 og 19 pct. før skat afhængig af tidshorisont og investeringsprofil.

Styrket indsat for et sundt arbejdsliv

Nedlukningen af samfundet har udfordret sundheden og trivslen blandt mange danskere. Derfor skruede PFA op for sundhedsindsatsen i 2020 for forebygge og hjælpe udsatte pensionskunder, som pga. af sygdom har mistet kontakten med arbejdsmarkedet.

”Når det kommer til at skabe et sundere arbejdsliv for vores kunder og samfundet generelt, kan vi også se tilbage på et år med fremskridt. Vi er blevet endnu mere datadrevne i vores samarbejde med virksomhederne om at forbedre deres medarbejderes sundhed, trivsel og derigennem produktivitet. Derudover har vi taget vores tidlige indsats i sygdomsforløbet til næste niveau. Corona har også vist sig som en stor forandring i den måde, vi arbejder og trives på, og her har vi været meget optaget med at hjælpe vores mange kunder med at komme godt igennem en udfordrerne tid,” siger Allan Polack.

Styrkede tilbud til seniorer

Seniorer udgør en stadig større del af befolkningen. PFA lancerede i 2020 derfor et senkarriereforløb, som hjælper virksomheder og medarbejdere med at planlægge overgangen fra arbejdsliv til pension. Samtidig har PFA styrket paletten af boligtilbud for seniorer. Det er sket ved, at PFA i et større samarbejde med OK-Fonden vil investere 2,5 mia. kr. i at bygge friplejehjem samt seniorboliger og seniorbofællesskaber.

”Når ældre udgør en stadig større del af befolkningen, er det afgørende, at der bliver forskellige muligheder for attraktive seniorboligformer, og det vil vi understøtte gennem vores ejendomsinvesteringer. Samtidig bliver vi nødt til at se på den måde, vi i dag har tilrettelagt vores arbejdspladser på, hvor vi i langt højere grad kan skabe fleksibilitet og rum for de mange dygtige seniormedarbejdere, der gerne vil bidrage og blive på arbejdsmarkedet,” påpeger Allan Polack.

Ny bæredygtighedsstrategi

2020 markerer også afslutningen på PFA’s strategi for samfundsansvar, som løb fra 2017 til 2020. Den 11. februar lancerede PFA sin nye strategi ”En bæredygtig nutid”, som skal sætte retningen for PFA’s CR-arbejde fra 2020 til 2023.

”Det omkringliggende samfund har ændret sig i perioden fra 2017-2020. Her kan nævnes stigende fokus på klimaudfordringer og behovet for grønne investeringer, øgede forventninger til ansvarlig skattepraksis, accelererende udfordringer med stress og andre psykiske lidelser og stigende levealder, som alle er centrale for PFA’s forretning. I vores nye strategi for samfundsansvar fortsætter vores fokus på ansvarlige investeringer, det sunde arbejdsliv og det gode seniorliv, hvor vi samtidigt er blevet endnu skarpere på de indsatser, vi laver,” siger Allan Polack.